เงื่อนไข : งาน Bank of Ayudhya Public Company Limited/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)