เงื่อนไข : งาน โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์ โฆษณา/ประชาสัมพันธ์, งาน Advertising/PR/Communications Arts Advertising/PR