เงื่อนไข : งาน โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์ สื่อสิ่งพิมพ์/การพิมพ์/การจัดพิมพ์, งาน Advertising/PR/Communications Arts Publishing and Printing