เงื่อนไข : งาน โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์ วางแผนและซื้อสื่อโฆษณา, งาน Advertising/PR/Communications Arts Media Buying and Planning