เงื่อนไข : งาน โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์ ผลิตรายการ, งาน Advertising/PR/Communications Arts Production