เงื่อนไข : งาน ออกแบบ / สถาปนิก ภูมิสถาปัตยกรรม/ผังเมือง, งาน Art / Design / Architecture Landscape Achitecture/Urban Planning