เงื่อนไข : งาน วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเคมี/พลังงาน, งาน Engineering Chemical/Petrochemical/Energy Engineer