เงื่อนไข : งาน วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์ อาหารและโภชนาการ, งาน Research & Development/ Science Food&Nutrition