เงื่อนไข : งาน ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ, งาน Production/Manufacturing Textile