เงื่อนไข : งาน ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา, งาน Production/Manufacturing Research&Development