เงื่อนไข : งาน ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์ วางแผน, งาน Production/Manufacturing Planning