เงื่อนไข : งาน ทรัพยากรบุคคล บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน, งาน Human Resources Payroll and Benefit