เงื่อนไข : งาน การเงิน สถิติประกันภัย , งาน Finance Actuarial