เงื่อนไข : งาน การเงิน ผู้บริหารระดับสูง, งาน Finance Top Level Executive