เงื่อนไข : งาน การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม, งาน Agricultural And Natural Resources Agricultural