เงื่อนไข : งาน การศึกษา / การฝึกอบรม, งาน Education/Training