เงื่อนไข : งาน การศึกษา / การฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน/วิทยากร, งาน Education/Training Instructor/Lecturer