เงื่อนไข : งาน การศึกษา / การฝึกอบรม ครู/อาจารย์, งาน Education/Training Teacher/Professor