เงื่อนไข : งาน การคมนาคมขนส่ง, งาน Logistic/Transportation