เงื่อนไข : งาน การคมนาคมขนส่ง BOI, งาน Logistic/Transportation BOI