เงื่อนไข : งาน การคมนาคมขนส่ง วางแผน, งาน Logistic/Transportation Planning