เงื่อนไข : งาน งานนิคมอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด)