เงื่อนไข : งาน งานนิคมอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)