เงื่อนไข : งาน งานนิคมอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)