เงื่อนไข : งาน งานนิคมอุตสาหกรรม (เขตนิคม 304 ฉะเชิงเทรา)